Jihomoravský svaz házené

1.12.2011 otevřeno: 966 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.11 ze dne 14.11.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, , RNDr. Jiří Konicar, Lenka Kristová,
               ZdeněkTeller,
 
Omluveni : Ladislav Dvořák, Bc. Jiří Obršlík
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
a/ Problematiky Exekutivy :
 
- odměny trenérům za vedení družstev “Házenkářské naděje“ : za sledované období bylo dosud vyčerpáno
  v kategorii dívek 22 446,- Kč a v kategorii chlapců 10 293,- Kč, z celkové částky určené na tuto
  akci/46 000 Kč/ bylo vyčerpáno 32 739,- Kč, důvodem nízkého čerpání rozpočtu v kategorii chlapců je,
  že nový trenér/p.Pokorný/nevěděl, že může čerpat cestovné na konečný sraz v Nymburce a účastníci tam
  cestovali na vlastní náklady, bylo rozhodnuto odsouhlasit trenérům pp.Kristové a Pokornému odměnu
  ve výši 2500,-Kč pro každého
 
- p.Konicar podal informaci zasedání KR krajského sdružení ČSTV, o další existenci ČSTV nebo její
  nástupnické organizaci bude rozhodnuto na valné hromadě ČSTV dne 26.11.2011 v Nymburce,
  předpokládá se,že zde bude rozhodnuto o ukončení činnosti ČSTV a vzniku nástupnické organizace
  s pravděpodobným názvem Asociace sportovních svazů, s ukončením činnosti vzniknou určité problémy
  (např. zrušení smluv o pojištění členů ČSTV, předání majetku, který ČSTV vlastní a možnosti pronájmu
  prostor pro činnost sportovních svazů na krajské úrovni), pro další činnost našeho krajského svazu bude
  pravděpodobně nutné zajistit novou kancelář, která bude vyhovovat finančním možnostem a současně
  i splňovat základní podmínky pro práci funkcionářů svazu
 
 b/ Problematika komise mládeže :
 
- žákovská liga - v kategorii chlapců je účast zajištěna dle postavení družstev v soutěži, tj. družstva
  N.Veselí a KP Brno, třetím účastníkem budou pravděpodobně Ivančice, v kategorii dívek bude
  naše oblast zastoupena družstvem Tatranu Bohunice, pokud obdržíme ještě další místo, bude
  do soutěže zařazen HK Hodonín
 
 - Házenkářský desetiboj - v kategorii dívek se za naši oblast přihlásí družstvo HK Ivančice - vánoční
   víceboj ml.žáků - z výběrového řízení byla přijata nabídka Sokola Nové Veselí, na tuto akci uhradí
   Jihomoravský svaz náklady na rozhodčí a ceny pro vítězná družstva, rozhodnutí exekutivy JmSH
   oznámí paní Kristová
 
c/ Problematika soutěžní komise :
 
- byla podána informace ze schůze předsedů SK všech oblastí, schůze se konala v Praze a její
  hlavní náplní byla příprava přechodu oblastí na krajské svazy, zástupci naší oblasti (pp.Letev a
 
  Kocáb) předali zpracovaný přehled družstev a oddílů, které z naší oblasti odejdou a naopak,
 
  které k nám nově přijdou
 
 
d/ Problematika komise rozhodčích :
 
- p.Konicar oznámil, že pokuty uložené některým rozhodčím za špatné plnění nebo i neplnění 
  povinností dosud neuhradili: p.Burčík 550,-Kč a p.Šlezingr 250,-Kč, přitom termín splatnosti
  těchto pokut byl 30.9.2011, někteří rozhodčí uhradili uložené pokuty  po urgencích až
  v listopadu t.r./Bergr,Procházka/, ukládá se proto předsedovi KR, aby se jmenovanými
  projednal uvedené nedostatky a přijal nezbytná opatření k nápravě