Jihomoravský svaz házené

18.12.2011 otevřeno: 1071 x

Jednání exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.12 ze dne 12.12.2011

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, , RNDr. Jiří Konicar, Lenka Kristová,
               ZdeněkTeller, Ladislav Dvořák
 
Omluveni : Bc. Jiří Obršlík
 
Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák, pí. Kupková
 
a/ Problematiky Exekutivy :
 
- Ing. Antonín Levíček a RNDr. Jiří Konicar se zúčastnili jednání svolaného Krajským
  sdružením ČSTV o možnostech dalšího užívání kanceláří na Zámečnické ulici v Brně,
  pronájem všech kanceláří činí nyní 0,8-1,0 mil.Kč/rok/beze služeb/, tyto kanceláře nyní
  plně využívá 7 sportovních svazů, které nesou nejvyšší podíl na nájemném, z této částky 
  by na JmSH připadla suma cca 50 tis.Kč bez užívání telefonu, internetu a ekonomických služeb,
  rozhodnutí o dalším užívání kanceláří nejpozději do 31.3.2012, tj. do termínu kdy budou
  platit stávající podmínky stanovené předchozími smlouvami, existuje však již několik
  alternativ přesunutí činnosti JmSH mimo stávající lokalitu, záležitost bude řešena v 01/2012.
 
- Ing. Antonín Levíček podal zprávu o jednání předsedů oblastních svazů na ČSH v Praze
 
- koncepce rozvoje mládežnické házené se bude upravovat, neuskuteční se ustavování trenérů
  pro mládež v jednotlivých krajích, místo toho má být zřízeno cca 20 center mládeže při
  oddílech, které povedou trenéři odměňovaní z rozpočtu ČSH, centra mládeže budou
  soustřeďovat mládež v kategorii žáků, 5 z těchto center bude mít rozšířenou působnost
  a odměny pro trenéry mají být vyšší, doposud není zpracována náplň těchto
  center/tu v současné době připravuje KML, přidělení center oddílům bude provedeno
  na základě výběrového řízení,ke kterému budou oddíly vyzvány
 
- působnost stávajících oblastních svazů skončí v březnu 2012, do tohoto termínu musí
  proběhnout závěrečné konference oblastí, tam, kde jsou pro to podmínky může být ustavující
  schůze nového krajského svazu sloučena se závěrečnou konferencí oblasti, v případě naší
  oblasti bude sloučení provedeno, protože se nový kraj.svaz nebude od původního příliš lišit,
  vzhledem k tomu bude oddílům předložen návrh, že se nebudou konat nové volby a nechá
  se doběhn out původní funkční období, termín konference byl stanoven na sobotu
  3.března 2012
 
- na ČSH bylo rozhodnuto, že od 1.1.2012 bude pro krajské svazy zajišťovat ekonomické
  služby přímo pracovnice ČSH v Praze, všechny účetní doklady jí budou předávány a ona
  zaúčtování bude provádět sama, krajské svazy budou mít založeno subkonto na kterém
  bude uložena provozní záloha, po jejím vyčerpání bude proveden převod další zálohy
  z účtu ČSH, v jednání je ještě druhá alternativa, tj., že krajské svazy budou mít vlastní
  právní subjektivitu a ekonomické služby si budou provádět samy, tato alternativa je zatím v jednání
   
- dále byla projednána stížnost oddílu házené HK Hodonín na to, že družstvo jejich žákyň
  nebylo navrženo do žákovské ligy za naši oblast, toto družstvo nebylo do našich
  soutěží vůbec přihlášeno a u nás hrálo pouze mimo soutěž, bylo projednáno nevhodné
  chování jejich funkcionáře p.Bičana, bylo rozhodnuto, že pokud bude HK Hodonín
  v tomto pokračovat, budou proti něnu uplatněny sankce dle disciplinárního řádu házené
 

 

b/ Problematika komise mládeže :

 

- Vánoční víceboj mladších žáků se bude konat dne 16.12.011 v Novém Veselí za účasti 6 družstev

   bylo odsouhlaseno uhradit vítězi cenu v částce 1500,-Kč, Nové Veselí cenu zajistí a předá

   

c/ Problematika soutěžní komise :
 

- zimní pohár mužů - přihlásilo se celkem 6 družstev, soutěž proběhne v jednom termínu

  4.2.2012 ve Velkém Meziříčí, družstva budou hrát ve dvou skupinách a vítězové skupin sehrají

  finále, ode všech družstev bude vybrána jistina 2 tis.Kč, která se oddílu vrátí po odehrání

  celého turnaje, v opačném případě bude uložena na svazu, který rozhodne o jejím využití

    

- HK Hodonín požádal o možnost hrát mimo soutěž s B družstvem starších žákyň na jaře 2012

  oddíly,jichž se to týká s tímto souhlasí, JmSH dává souhlas s podmínkou, že budou stanoveny

  pevné termíny všech utkání po celé jarní období

  

- Ing. Milan Letev sdělil, že podzimní část soutěží proběhla bez narušujících momentů až na jediné

  utkání Jihomoravské ligy mužů Ivančice B - SK Kuřim B, kdy došlo k úmyslnému zranění

  hráče Kuřimi, DK tento incident potrestala pouze podmíněným trestem, důvodem jejího

  rozhodnutí je argument, že v zápise o utkání byl incident popsán nedostatečně, zraněný hráč

  byl v pracovní neschopnosti, pokud bude za to vyžadováno finanční odškodnění bude muset

  DK své rozhodnutí revokovat

  

d/ Problematika komise rozhodčích :
 

  - v termínu 17.-18.12.2011 se bude konat v Olomouci školení rozhodčích licence „C“, bylo

   odsouhlaseno, že účastníkům z naší oblasti bude uhrazeno cestovné na školení

 

e/ Problematika finanční komise

 

   Přehled finančních prostředků poskytnutých ČSH v r.2011.

   - celkem poskytnuto 192 928,-Kč a z individuálního startovného 47 425,-Kč

   - celkový příjem činí v r.2011 240 353,-Kč, do příjmu nejsou zahrnuty příjmy z licenčních poplatků

     oddílů a rozhodčích, příjmy ze školení a udělených pokut, prostředky převedené z r. 2010

     činí 281 979,-Kč

  - výdaje ke dni 12.12.2011  činí 220 006,-Kč, dosud nebyl zakalkulován pronájem kanceláře

  - konečné vyúčtování příjmů a výdajů bude provedeno k 31.12. 2011